Page 9 - อ่านฟรี ทาสรักทัณฑ์อสูร
P. 9

เบล
                              เบลินญาินญา

           แมเธอจะภาวนาเพียงใด ก็ถึงวันที่ตองดูตัวที่โรงแรม...ไขมุกถูกบังคับ
       ใหแตงกายแบบเปนพิธี กระโปรงเดรสตัวยาวถึงหัวเขาสีครีมออนนารัก

       แลดูออนหวาน เสนผมของเธอถูกเกลาไวเหนือศีรษะ ใบหนาแตงดวย
       สีสันออนๆ เรียวปากแดงระเรื่อ ผิวพรรณขาวไรริ้วรอยใดๆ ดวงตาของ

       เธอเปนประกาย
           “หนูไมไปไมไดเหรอคะคุณแม”

           “ทําไมละ คุณพอหนูก็ไปดวยนี่นา”

           “ไมใชอยางนั้นคะ...คือวา...หนูไมอยากไปเจอกับเขาคนนั้น” เธอ
       เอยเบาๆ เนื่องจากคุณพอของเธอเปนคนเขมงวดมาก และเคยคุยกับเธอ

       เรื่องนี้มาแลว ไขมุกเอาแตปฏิเสธแตพอเธอก็ไมยอมฟง บอกคําเดียววา
       เธอตองไปดูตัวกับบุตรชายเจาของฟารมไขมุกเพื่อนสนิทของพอเธอเอง

           “คุณอาทิตยนะหรือ ลูกเคยเจอกับเขามาหลายครั้งแลวไมใช
       หรือ!?”

           “ใชคะ แตหนูไมชอบเขาเอาเสียเลย”

           “เรื่องชอบไมชอบ ลูกตองลองคุยกับเขาดู การดูตัวครั้งนี้นะเปน
       เรื่องของผูใหญเขาคุยกัน สวนลูกจะชอบหรือไมชอบเขา มันก็เรื่องของ

       ลูก ความจริงลองคบเขาดูก็ไมเสียหายอะไรนี่นา” แมจับบาเธอ แตเธอ
       กลับทําหนาบอกไมถูก ถึงอยางไร เธอก็ไมชอบเขาอยูดี

           เธอเคยเจอกับอาทิตยมาตั้งแตเด็ก และเคยไปบานเขามาหลาย
       ครั้ง เขาชอบดุเธอแถมยังชอบทําตัวเปนผูใหญ ทั้งที่พี่ชายของเธอ

       คอนขางใจดี สุภาพ และตามใจเธอหลายครั้ง มีแตเขานี่แหละที่ชอบขัดใจ
       เธอ ทั้งๆ ที่เขาเปนคนนอกดวยซํ้า

           “แตวา...”
           “ไปเถอะลูก ตามใจพอเขาเสียหนอย”


                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14