Page 7 - อ่านฟรี ทาสรักทัณฑ์อสูร
P. 7

เบล
                              เบลินญาินญา

           “ผมก็ทําตามหนาที่ของผม คุณก็ไปตามหนาที่ของคุณ เสร็จแลว
       ก็แยกยายกันกลับ” อาทิตยหยัดยิ้มนัยนตาวาว ภายใตบุคลิกที่ภูมิฐาน

       ซอนไวดวยความปากรายที่แมแตผูหญิงยังอาย “ไมตองหวงนะ ผม

       ไมกินเด็กอยางคุณหรอก รูเอาไวดวยไขมุก”
           “คนบา กักขฬะที่สุด”

           “ระวังปากเอาไวหนอย ผมแคพูดความจริงเทานั้นเอง...ทําไม
       ทําเปนรับไมไดหรือ”

           ไขมุกเมมปากแนน แกมแดงปลั่ง อันที่จริงเธอกะจะมาพบกับ
       อาทิตย แลวก็พูดปฏิเสธใหชัดเจนวาเธอไมอยากจะแตงงานกับเขา แต

       ที่ไหนได อาทิตยตางหากที่ไมไดสนใจเธอตั้งแตแรกแลว เขาพูดจาทําราย
       จิตใจเธอ หาวาเปนเด็ก พูดจาไมมีสัมมาคารวะ และไมมีเสนหดึงดูด

       สําหรับผูชาย มันเหมือนกับตบหนาเธอดีๆ นี่เอง แตถึงอยางนั้นก็เถียง
       ไมออกอยูดี

           “สามหาว คุณกลาดียังไงถึงมาหาวาฉันยังเด็ก คุณตางหากละ

       อายุตั้งสามสิบกวาแลวยังไมไดแตงงาน ไมเคยชายตาแลผูหญิง ออ...
       ถึงวาสิ เขาแอบนินทากันวาคุณเปนเกย ดูทาทางคงจะจริงอยางที่เขาวา

       กันอยางนั้นสินะคะ”
           ไขมุกยิ้มหวาน แลวยกมือขึ้นกอดอกเอาไวแนน ดวงตาเปน

       ประกาย จมูกโดงเชิดรั้น ผิวขาวราวไขปอก เสนผมยาวสลวยเหมือนกับ
       เสนไหม ไหลเล็กๆ เอวบาง เรียวปากสีชมพูเรื่อเพราะทาลิปกลอส

       อันที่จริงเธอเองก็เปนดาวมหาวิทยาลัยเหมือนกัน มีผูชายมารุมจีบตั้ง

       เยอะแยะ เสนหของเธอเกินจะตานทาน ยกเวนก็แตผูชายหนาตาย
       ปากราย ดวงตาฉายแววคมดุคนนี้คนเดียวนั่นแหละ

           ผิดกับพี่ชายของเธอที่เปนสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้ว ไหงมาเปน

                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12