Page 10 - อ่านฟรี ทาสรักทัณฑ์อสูร
P. 10

ทาสรักทัณฑอสูร

           ไขมุกถอนหายใจยาว ยอมตามใจผูเปนบิดาสักครั้ง เธอนั่งรถเกง
       คูกับบิดาไปกับคนขับรถ ผานตึกรามบานชองและแสงไฟมากมาย จน

       กระทั่งถึงโรงแรมที่นัดหมาย คนขับรถเปดประตูให เธอกาวออกมา

       และเดินคลองแขนคุณสมเกียรติเดินเขาไปในโรงแรม ขึ้นลิฟตไปยังที่
       นัดหมาย

           เมื่อถึงชั้นที่สิบเจ็ด ดวงตาเปนประกายของเธอก็มองหาแขกที่
       นัดเอาไว และก็เห็นชายหนุมนั่งอยูกับคุณอํานาจผูเปนบิดา เจาของธุรกิจ

       อสังหาริมทรัพยและฟารมไขมุกมูลคามหาศาล มีเครือขายไปยังเมืองนอก
       อีกหลายแหง

           อาทิตยแตงกายดูดีภายใตเสื้อสูทผูกไท แลดูสงางาม สุขุมและ
       เปนผูใหญ ดวงตาสีดําสนิทของเธอชําเลืองมองใบหนาหลอเหลา เรียว

       ปากของเขาไมปรากฏรอยยิ้มอยางที่ควรจะเปน แนนอนละ...วาเธอเอง
       ก็ไมอยากจะยิ้มใหเขาเหมือนกัน

           พอของเธอเดินไปทักทายเพื่อนสนิท จากนั้นทั้งสองก็คุยกัน และ

       เอยปากแนะนําใหอีกฝายไดรูจัก
           “ไมไดเจอกันตั้งนาน สวยขึ้นเยอะเลยนะหนูไขมุก”

           “ขอบคุณคะคุณลุง” เธอยิ้มหวาน
           “นี่อาทิตย ลูกชายของลุงเอง คงไมตองแนะนํากันแลวละมั้ง”

           “สวัสดีคะพี่อาทิตย”
           “สวัสดีครับ ไมไดเจอกันตั้งนาน โตขึ้นมากเลยนะนี่” อาทิตย

       เอยปากเหมือนกับไมเคยเจอเธอมากอน ทั้งๆ ที่กอนหนานั้นเขาเพิ่งปะทะ

       ฝปากกับเธอมาหมาดๆ ไขมุกเหลือบมองเขา...เธอแนใจวานัยนตาของ
       เขากําลังยิ้มอยู แมจะอยูภายใตใบหนาที่สุขุมนั่นก็เถอะ

           “ไมไดเจอพี่ตั้งนาน พี่ดูมีอายุ อุย...ขอโทษนะคะ ดูเปนผูใหญ

                      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15