Page 9 - อ่านฟรี! สอนรักนางบำเรอ
P. 9

ช
                               ชอมาลีอมาลี

           “เอาตามนี้”
           ณรงคกาวออกไปจากหองอยางเอือมระอาลูกชายคนเล็ก ทํางาน

       ไมไดเรื่องเทาเกงเรื่องผูหญิง ลองอีแบบนี้จะมีหนาบอกกับภรรยาที่

       เสียชีวิตไปไดอยางไร เธอสูอุตสาหฝากฝงใหดูแลลูก แตเขากลับตองทน
       เห็นลูกชายไมเอาไหน ทําตัวเหลวแหลก ยังมีหนาแจนมาขอตําแหนง

       ผูบริหารกับตนอีก ถาปลอยมือใหบริหารมีหวังธุรกิจพังพินาศ

           “สาม เกิดอะไรขึ้น” อินทุอรมองนองชายที่ตนเลี้ยงดูมากับมือ

       ดวยความอยากรูวาทะเลาะอะไรกับพอนักหนา
           “พี่หนึ่ง พอนะสิ จะใหสามแตงงานกับผูหญิงที่ไหนก็ไมรู หนาตา

       ก็ไมเคยเห็น นิสัยใจคอเปนอยางไรก็ไมรู”

           “แตงงาน!”
           “ใชสิ” นองชายคนเล็กที่อายุไมเล็กทําหนางอนงํ้าออนพี่สาว

       เชื่อวาถาออนพี่สาวใหไปพูดกับพอตองไดผล

           “แตงกับใคร”
           “ไมรูสิพี่หนึ่ง พอจะใหแตง”

           “ไดยังไงกันพอ ใหนองแตงกับผูหญิงที่ไมรูจักไดยังไง ระวังมัน

       จะมาสูบเอาสมบัติ” อินทุอรหวงแตเรื่องนี้

           “ใชๆ พี่หนึ่ง ผูหญิงคนนั้นหิวเงินแน ถึงยอมแตงงานกับคนที่
       ไมเคยเห็นหนา มีอยางเดียวเงินเทานั้น เพราะบานเรารวย”

           “มันคงจะเห็นวาบานเรารวยก็เลยตกลงแตงงาน ผูหญิงดีๆ ที่ไหน

       จะยอมมาแตงกับผูชายที่ไมเคยคบ เกิดพิกลพิการจะวาอยางไร ยกเวน
       เห็นแกเงินเทานั้น”

           “พี่หนึ่งพูดถูกมาก”

                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14