Page 8 - อ่านฟรี! สอนรักนางบำเรอ
P. 8

สอนรักนางบําเรอ

           “พอ! เรื่องแตงงานมันเรื่องใหญ ใหเวลาผมสิบวันนี่นะ” ผูหญิง
       ที่เขาคบก็เกินจํานวนวันที่พอใหเสียอีก แบบนี้จะทันไหม

           “ถาทําไมไดแกเตรียมกระเด็นออกจากกองมรดกฉันไดเลย”

           พอยื่นคําขาดกับลูกคนเล็กที่เอาแตใจ นิสัยเสีย กวนโมโหพอ
       ตลอดเวลาตองเจอแบบนี้ ไมออนใชไมไดกับอติรุจ คนเปนพอทนไมไหว

       ที่จะเห็นลูกชายคนเดียวจมดิ่งลงเหวไปทุกวัน ผูหญิงที่คบแตละคนก็

       สุดจะบรรยาย

           ณรงคไดแตสายหัวเอือมระอากับความไมเอาไหนของลูกชาย
       จําเปนตองยื่นคําขาดถือวาดีที่สุด

           “ไมมีทาง ผมจะไมยอมแตงงานกับผูหญิงที่ไมรัก” ปกติอติรุจก็

       ไมเคยรักผูหญิงคนไหนอยูแลว ฉะนั้นเขาจึงไมเคยคิดเรื่องแตงงาน
           “แกไมตองบอกตอนนี้ ฉันใหเวลาแกคิด”

           “ไมตองคิด ผมไมมีวันแตง” เขายืนยันเสียงแข็ง

           “ได...! ถาแกตองการลองดีกับฉันก็เชิญ” คนเปนพอมีมาตรการ
       จัดการกับลูกหัวดื้อคนนี้ไดอยูดี

           “เกิดอะไรขึ้นนะตาสาม”

           อินทุอรไดยินเสียงทะเลาะระหวางพอลูกดังออกไปถึงขางนอก

       ตกใจกลัวเปนเรื่องใหญจึงรีบตามเขามาดู
           “เรื่องบังคับยกใหพอ” เขาตอบพี่สาวอยางฉุนๆ

           “บังคับอะไรนองอีกละพอ”

           อินทุอรเลี้ยงนองมากับมือ เธอรูจักนองชายคนเล็กของเธอเปน
       อยางดี คนอยางอติรุจบังคับไมไดตั้งแตไหนแตไร ทุกคนตองเอาใจ

       พอเจาประคุณรุนชองกันทั้งบาน

                      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13