Page 5 - อ่านฟรี! สอนรักนางบำเรอ
P. 5

1
           “มาไดซะทีนะไอสาม” ณรงคหันมาทางลูกชาย กอนหนาใหคนไปตาม

       มาพบ รอเกือบครึ่งชั่วโมง ไอตัวดีจึงโผลหนามา
           “พอมีอะไรจะคุยกับผมหรือครับ” อติรุจขยี้ผมยุง เลื่อนมือลงมา

       ขยี้ตาที่ยังอยูในอาการงวง

           “แกกลับดึกหรือไง ถึงไดมีสภาพเยินอยางนี้” สุดสัปดาหทีไรก็
       เห็นไอลูกเวรเมาแอกลับดึกทุกที

           “ไมดึกครับ” เขาตอบดวยนํ้าเสียงยียวน อติรุจกับพอไมคอยจะ

       ลงรอยกันนัก ไมตางจากลูกชายกับพอบานอื่นๆ

           “ไมดึกทําไมสภาพอยางกับโดนสิบลอทับ” ผมเผายุงเหยิง
       หนายับอยางกับลิงขวน

           “เชาเลยละ เพิ่งกลับมาตอนตีหานี่เอง”

           “ไอ...สาม” ณรงคทําทาเงื้อมือจะฟาดลูกชายตัวดี
           “คุยธุระของพอมาเถอะ ผมงวง จะกลับขึ้นไปนอน”

           “หมดเวลาสนุกของแกแลวนะไอสาม”

           “ความสนุกมีหมดเวลาดวยหรือพอ”
           เขาไมเคยตั้งเวลาความสนุกของตัวเอง ในเมื่อชีวิตสนุกไดทุกวัน

       ทุกคนหอมลอมเอาใจ ชีวิตจะตองการอะไรอีก อิสรเสรี จะคบหากับ

       ผูหญิงคนไหนอยางไรก็ได พอรวยซะอยาง

                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10