Page 4 - อ่านฟรี! สอนรักนางบำเรอ
P. 4

สอนรักนางบําเรอ
      ผูแตง : ชอมาลี
      ISBN 978-616 -09-2965-8
      สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จํากัด

      ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
      หามนําสวนใดสวนหนึ่งของหนังสือมาดัดแปลง ทําซํ้าหรือจัดพิมพ
      กอนไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

      นิยายเลมนี้เปนเรื่องแตงขึ้นเพื่อความบันเทิง ชื่อ สถานที่ เหตุการณ
      และอื่นๆ เปนเรื่องสมมติ ไมมีอยูจริง      จัดพิมพและจัดจําหนายโดย บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จํากัด
      2 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ 12 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
      โทร. 0-2807-7887 โทรสาร 0-2807-7882
      www.bongkoch.com
      Facebook Bongkoch books
   1   2   3   4   5   6   7   8   9