ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Barbie 2017

ติดตามงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบงกช กิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อนี้

Moderator: P'Bly, พี่บี, b_kids

ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7870
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Barbie 2017

โพสต์ โดย พี่บี »

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Barbie 2017

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ


*ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1-3 กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนมาทางอีเมล pb@bongkoch.com เพื่อติดต่อรับรางวัล สอบถามรายละเอียดโทร. 02-8077887#115
**ผู้โชคดีได้รับรางวัลอื่นๆ ทางบริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 60 วันทำการ
แนบไฟล์
BBcontest17-1.jpg
BBcontest17-1.jpg (1.59 MiB) Viewed 6307 times
BBcontest17-2.jpg
BBcontest17-2.jpg (1.4 MiB) Viewed 6306 times

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7870
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 1
ด.ญ. ภัทรวดี หมายเขา

รางวัลที่ 2
ด.ญ. ชุติมน พุ่มทอง

รางวัลที่ 3
ด.ช. ประกาศิต พิศรูป

รางวัลที่ 4
1 ด.ญ. ญาดา โสนาชัย
2 ด.ญ. กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ
3 ด.ญ. นฤภร ไชยมะโน
4 ด.ญ. ณัฏฐา แก้วกำกง
5 ด.ญ. เปรมณิกา วาสนาพันธ์พงศ์
6 ด.ญ. กวิสรา ทิพย์สม
7 ด.ญ. จิรพินภ์ จำปา
8 ด.ญ. นารา บุญนาค
9 ด.ญ. พิชญา พันธุมาศ
10 ด.ญ. ปุณญรัสมิ์ นันโท

รางวัลที่ 5
1 ด.ญ. อารีฟะฮ์ ชาญชัยชนะ
2 ด.ญ. อรชพร จงสุข
3 ด.ญ. ปัณฑารีย์ คำตั๋น
4 ด.ช. ศุภณัฐ มนตรี
5 ด.ญ. มณิสรา สุวรรณ
6 ด.ญ. นิรัชญา ท้าวบ่วง
7 ด.ญ. อินทร์ทุอร
8 ด.ญ. ศิระประภา บุญวัฒนโสภณ
9 ด.ญ. นภัทร แตงสี
10 ด.ญ. อชิรญา อัตถศาสตร์
11 ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา
12 ด.ญ. มนัชชา กลิ่นหอม

รางวัลที่ 6
1 ด.ญ. พัชรา ทำอินอ้อย
2 ด.ช. อัฟด้อล กาซอ
3 ด.ญ. ธารน้ำ สุขศรีทอง
4 ด.ญ. ภัคจิรา ปรังประโคน
5 ด.ญ. เมษา คุณชื่น
6 ด.ญ. ญาณิน ทิวงค์วรกุล
7 ด.ญ. ญาณภาส หลิว
8 ด.ญ. ปณิศา กาศสนุก
9 ด.ญ. เบญญาภา ดีเปรี้ยว
10 ด.ญ. สุภาพรรณ รัตนาวะดี
11 ด.ญ. วีริสา ปิยะบงการ
12 ด.ญ. มาฎีฮะห์ สะอิ

รางวัลที่ 7
1 ด.ญ. นลินี เชาวลิต
2 ด.ญ. จิดาภา ทองมาก
3 ด.ญ. ปาจรีย์ ณ บุญโณ
4 ด.ญ. หิรัญญิการ์ อภิธนัง
5 ด.ญ. ชนนิกานต์ รัตน์มังกรสกุล
6 ด.ญ. นรินทิพย์ สุวรรณมณี
7 ด.ญ. พิริยกร กัณฑษา
8 ด.ญ. สุชญา บุญประชา
9 ด.ญ. ภาวนา วิริยะธนสิทธิ์
10 ด.ญ. ชลณิชา คล่องดี
11 ด.ญ. ปุญญิศา สดใส
12 ด.ญ. อภิชญา สุรินทรามนต์
13 ด.ญ. ล้ำค่า วิสิทธวงศ์
14 ด.ญ. นัมฮี ลี
15 ด.ญ. วรนน วจะโนภาส

รางวัลที่ 8
1 ด.ญ. ณัฐภากัญญ์ ดำรงศรีวิบูลย์
2 ด.ญ. ชลนิภา ดีอ้น
3 ด.ญ. ณัฐรดา จิตต์สุวรรณ
4 ด.ช. กมลภพ เป็งจาม
5 ด.ญ. ณิชมน เตชะเสนา
6 ด.ญ. มีสุข สุขสุโฉม
7 ด.ญ. ธัญญ์ชยา เจริญสิทธิศิริ
8 ด.ญ. รุจิษยา วีระทวีพร
9 ด.ญ. พิมพ์ลภัส กล่ำสมบัติ
10 ด.ญ. กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
11 ด.ช. กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์
12 ด.ญ. จุฑาทิพ กลิ่นพุทธรักษา

รางวัลที่ 9
1 ด.ญ. ณัฐริกา ยาประโคน
2 ด.ญ. กมลพัฒน์ สวายพล
3 ด.ญ. พุทธธิดา บุราณรมย์
4 ด.ญ. ศิระภัสสร ชมผล
5 ด.ญ. ณปภัช อินทร์ฉ่ำ
6 ด.ญ. ณัฐวรา จะนะจินา
7 ด.ญ. ชญาณิศดา พิเศษพงษา
8 ด.ญ. วรัชยา ดิษฐ์ปรีชา
9 ด.ญ. ปานตะวัน ปานจีน
10 ด.ญ. ธัญญรัตน์ กังสมัครศิลป์
11 ด.ญ. อทิศรา สิทธิกรรม
12 ด.ญ. ธรากร ภัทระวโรฒม์
13 ด.ญ. วัชรีวรรณ สงวนสินธ์
14 ด.ญ. ภรชนัญรัชต์ บรรจงประสิทธิ์
15 ด.ญ. กัลยวีร์ จิตต์สุวรรณ
16 ด.ญ. อมิตศรา มั่นเมือง
17 ด.ญ. เณศรา คำแหง
18 ด.ช. ภูวิช อภิเดชาธนภัทร
19 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์
20 ด.ญ. ประภามาศ ณ พัทลุง
21 ด.ญ. วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์
22 ด.ช. ศุภกร จันทรโกมล
23 ด.ญ. ไอรญา ศรีนิเวศน์
24 ด.ญ. ศุภฤกษ์ ศรีจรุณรัตน์
25 ด.ญ. ลดาวัลย์ มนตรี
26 ด.ช. จิตรภาณุ นาคทอง
27 ด.ญ. อุรัสยา ชมภูศรี
28 ด.ญ. นภสร จั่นจำรัส
29 ด.ญ. ธาดารัตน์ ยาสมุทร์
30 ด.ญ. มุกต์มณี พันธ์มนตรี
31 ด.ญ. น้ำเพชร มากทรัพย์
32 ด.ญ. จิรัชญา เดี่ยววาณิชย์
33 ด.ญ. ณัฐณิชา เตชะเสนา
34 ด.ญ. ณรัฐวัลย์ อนนตะชัย
35 ด.ญ. เหมือนจันทร์ พลอยเล็ก
36 ด.ญ. ศมิตานันท์ เพ็ชรพินิจ

รางวัลที่ 10
1 ด.ญ. กัญญ์วรา เผ่าไพ่
2 ด.ญ. ฝนทิพย์ กวางทอง
3 ด.ญ. ปทิตตา อยู่จงดี
4 ด.ญ. จิราพัชร วงค์หาจักร
5 ด.ญ. รุจิลา สุวรรณหงส์
6 ด.ญ. ภัทรนันท์ โหมดสกุล
7 ด.ญ. ปวรวรรณ พรหมพันธ์
8 ด.ญ. พิมพ์อร ศรีวิรมย์
9 ด.ญ. ญาณีนุช อินทร์ดี
10 ด.ญ. ลักษิกา ใจดี
11 ด.ญ. ดวงกรภัทร สรรพราช
12 ด.ช. วชิราวิทย์ วิสิทธวงศ์
13 ด.ญ. บวรลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
14 ด.ช. ทักษิณิตม์ เจริญประโยชน์
15 ด.ญ. สริดา แสงเมือง
16 ด.ญ. ไพลิน บุราเจริญ
17 ด.ญ. ปภาวี คงทน
18 ด.ญ. ณัฐณิชา สถาพรพูนผล
19 ด.ญ. อชิรญาณ์ จันทร์ศรี
20 ด.ญ. อูลยา ซิมะเละ
21 ด.ญ. ธาวินี รัตนะ
22 ด.ญ. ธัญญมน จันทรมานิตย์
23 ด.ญ. นัญติญา แก่นแก้ว
24 ด.ช. จักรพรรดิ์ ภูผา
25 ด.ญ. เพียงพอ นกบิน
26 ด.ญ. อิฐิญา อู๋ไพจิตร
27 ด.ญ. ชนาธินาถ สินสถิตพร
28 ด.ญ. นันท์นภัส คำอ่อน
29 ด.ญ. ปวริสา เรืองรัตน์
30 ด.ญ. กนกรัตน์ เทศนะ
31 ด.ญ. อลิน บุญมนัส
32 ด.ญ. รุ้งรวีภรณ์ ชุ่มพรมราช
33 ด.ญ. กุณนิชา จันสีทอง
34 ด.ญ. ณัชชา ศิลาคุปต์
35 ด.ญ. นิธิศา โทบุตร์
36 ด.ญ. ทักษพร เผ่าไพ่
37 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ ชูแสงจันทร์
38 ด.ญ. ธนัญชนก โจว
39 ด.ญ. ศุภพิชญ์ สุรวัฒนวิเศษ
40 ด.ญ. ปวริศา โจว
41 ด.ญ. พัชรนันท์ วรรณกิจสุนทร
42 ด.ญ. พิชชาภา กรอบเพ็ชร์
43 ด.ญ. สาริศา ลือวิเศษไพบูลย์
44 ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว
45 ด.ญ. ภัทรวดี ฝุ่นทอง
46 ด.ญ. ทรงพร ชุติมา
47 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ใจดี
48 ด.ญ. รพีพร นานอก
49 ด.ญ. นูรฮานีฟะห์
50 ด.ญ. สุชานาถ นุชนารถ

รางวัลชมเชย
1 ด.ญ. อริญรดา แสนวรางกุล
2 ด.ญ. พิชญ์ณัชชา ประทุมานนท์
3 ด.ช. ฐิติพงศ์ ธรรมวงศ์งาม
4 ด.ญ. ณิชกานต์ แก้วประกอบ
5 ด.ญ. พุทธิมา บุราณรมย์
6 ด.ญ. รัญชนา เลิศกุลรัตน์
7 ด.ญ. อัยลิศา อุชุกรกุล
8 ด.ญ. อทิตยา บรรหนองทุ่ม
9 ด.ญ. ธนวรรณ บัวสระ
10 ด.ญ. ศุภิสรา ดวงแก้ว
11 ด.ญ. ธาริษา ทองทัพ
12 ด.ช. ธีรภัทร์ หมะปิ
13 ด.ญ. เบญญาพร คำศรีพล
14 ด.ญ. ฮุสนา ซิมะเละ
15 ด.ญ. พิมพ์ชนก พ่วงเจริญ
16 ด.ช. ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น
17 ด.ญ. ณภัทร โอษฐ์ยิ้มพราย
18 ด.ช. คณิณ สุดใจธรรม
19 ด.ญ. ธนัชชา นะธี
20 ด.ญ. จรรยมณฑน์ ตุ้ยวงค์
21 ด.ญ. ภนุชดา เปลี่ยนสนิท
22 ด.ญ. นวพร เผ่าพันธ์
23 ด.ญ. ปิยะพัชร ลิ้มภักดี
24 ด.ช. ภวิศ ปริวัฒนศักดิ์
25 ด.ญ. ชนัญญา แก้วมะลิ
26 ด.ช. ธนพล วิเชียร
27 ด.ญ. สิริพัชชา อำพัตร์
28 ด.ญ. ฤทัยรัตน์ ประกอบแก้ว
29 ด.ญ. ภาวดี พิชิตไพริน
30 ด.ญ. ปุณิกา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์
31 ด.ช. ศศิธร สุขสวัสดิ์
32 ด.ญ. ศศิประภา มิ่งศูนย์
33 ด.ญ. กรวรรณ พลเก่ง
34 ด.ญ. ศิริวรรณ มูลทองสุข
35 ด.ญ. นิตา ยงยุทธ
36 ด.ช. ศิลปิน พรหมลรรย์
37 ด.ญ. เกศกัญญา กลิ่นพุทธรักษา
38 ด.ญ. ชัชชญา แก้วทรัพย์
39 ด.ช. ยุทนากรณ์ กิตต์ทนงศักดิ์
40 ด.ญ. ธันยรัตน์ เลิศปัญญาทรัพย์
41 ด.ญ. ชัญญานุช รตนวรากร
42 ด.ญ. ปิยวรรณ กันแก้ว
43 ด.ญ. ชฎาภัส เรืองสังข์
44 ด.ญ. ธนัชย ธนัญชัย
45 ด.ญ. โซเฟีย สะมะลี
46 ด.ญ. ชนิตา รวมพร้อม
47 ด.ญ. ภัทรวดี กรรอาจ
48 ด.ญ. ภัฆ พลภักดี
49 ด.ญ. กันยา วันถุนัด
50 ด.ญ. อัญญิกา ฉิมจารย์

รางวัลพิเศษ! ขยันดีเด่น
1 ด.ช. สิรดนัย ศรีสวัสดิ์
2 ด.ญ. สุธิมา ฤทธิ์พิรัตน์
3 ด.ญ. กาณฑปภา อัศวทองกร

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “Events & Activities”